• Academia Olimpica Romana

Despre noi

Statutul Academiei Olimpice RomaneCAPITOLUL 1 – PREAMBUL

Art. 1.1. Academia Olimpica Romana (A.O.R.) a fost fondata in baza hotararii Adunarii Generale a Comitetului Olimpic Roman (C.O.R.), la 21 martie 1991.

Art. 1.2. A.O.R. este o unitate aflata in subordinea Comitetului Olimpic şi Sportiv Roman (C.O.S.R.), fara personalitate juridica. Ea este organizata şi funcţioneaza in baza statutului C.O.S.R. şi celui propriu elaborate in conformitate cu prevederile şi principiile Chartei Olimpice, precum şi a dispoziţiilor legislaţiei naţionale.

Art. 1.3. Academia Olimpica Romana are emblema proprie.

Art. 1.4. Sediul A.O.R. este in incinta Casei Olimpice, Municipiul Bucureşti, Bulevardul Maraşti nr. 20 A, sector 1, cod poştal 011468.

Art. 1.5. Academia Olimpica Romana işi deruleaza activitatea in teritoriu prin filialele judeţene – cate una pentru fiecare judeţ şi Municipiul Bucureşti, precum şi in fiecare dintre cele şase sectoare ale acestuia. Activitatea filialelor se efectueaza prin intermediul cercurilor şi cluburilor olimpice, structuri de baza ale A.O.R. organizate de catre acestea, care au competenţa de a acţiona la nivel local, pentru promovarea olimpismului şi organizarea de evenimente cultural-sportiv-artistice.


CAPITOLUL 2 – SCOP

Art. 2.1. Academia Olimpica Romana afirma, dezvolta şi promoveaza pe toate planurile ideile generoase ale olimpismului, spiritului şi principiilor olimpice in activitatea sportiva din Romania.

2.1.1. Studiaza aspectele istorice, culturale, etice şi sociale ale Mişcarii Olimpice naţionale şi mondiale, precum şi cele referitoare la Jocurile Olimpice.

2.1.2. Promoveaza spiritul de fair-play, acţioneaza impotriva tuturor formelor de discriminare şi violenţa in sport, precum şi impotriva utilizarii substanţelor şi procedurilor interzise de Codul Mondial Anti-Doping.

2.1.3. Propaga Olimpismul prin programe educaţionale si de formare, contribuind la educarea, in spiritul idealurilor olimpice, a specialiştilor in educaţie fizica şi sport.

2.1.4. Sprijina activitatea instituţiilor consacrate educaţiei olimpice şi programele culturale in relaţie cu Mişcarea Olimpica, stimuland activitatea de studiu şi cercetare, precum şi cea de creaţie artistica şi literara cu tematica olimpica.

2.1.5. In indeplinirea scopului sau, Academia Olimpica Romana acţioneaza pentru menţinerea relaţiilor de colaborare cu filialele sale judeţene, autoritaţile administraţiei centrale şi locale.

Art. 2.2. Pentru indeplinirea obiectivelor, A.O.R. are in structura sa patru comisii de specialitate, conduse de catre un responsabil de comisie:
 1. Comisia 1: Organizatorica
 2. Comisia 2: Educaţie şi cultura olimpica
 3. Comisia 3: Cercetarea şi documentarea fenomenului olimpic, organizarea sesiunilor de comunicari ştiinţifice
 4. Comisia 4: Formarea şi perfecţionarea specialiştilor in domeniul Mişcarii Olimpice.CAPITOLUL 3 - ATRIBUŢII

Art. 3.1. Academia asigura aplicarea, promovarea şi respectarea la nivel naţional a principiilor fundamentale ale olimpismului, prin programele de invaţamant (in baza Protocolului de Colaborare cu Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice), de educaţie fizica şi sportive, in instituţiile şcolare şi universitare, sprijinind activitatea organismelor şi instituţiilor de profil.

Art. 3.2. In conformitate cu scopul şi rolul sau la nivel naţional, A.O.R. sprijina şi incurajeaza iniţiativele de promovare a pacii, a eticii sportive, a luptei impotriva dopajului, a protejarii mediului inconjurator; acţioneaza pentru combaterea incalcarii valorilor morale şi impotriva manifestarilor de violenţa in sport; promoveaza şi sprijina integrarea pe plan social a sportivilor şi se preocupa de promovarea femeii in sport.

Art. 3.3. A.O.R. organizeaza expoziţii itinerante privind istoria Jocurilor Olimpice antice şi moderne, retrospective ale medaliaţilor olimpici romani şi marilor personalitaţi ale sportului, afişe olimpice, fotografie artistica şi documentara, lucrari de arta cu tematica olimpica şi sportiva, lansari de carte sportiva etc.

Art. 3.4. A.O.R. furnizeaza filialelor, cluburilor, cercurilor olimpice, precum şi colaboratorilor acestora materiale documentare şi promoţionale pentru desfaşurarea activitaţii. De asemenea, filialele işi organizeaza un sistem de documentare audio-video şi tiparituri specifice.

Art. 3.5. Academia Olimpica Romana propune Comitetului Executiv al C.O.S.R. activitaţile care se vor desfaşura anual la nivel naţional, iar dupa aprobare asigura realizarea lor.

Art. 3.6. Academia Olimpica Romana colaboreaza, in plan extern, cu Academia Internaţionala Olimpica (A.I.O.), cu alte Academii Olimpice şi cu diverse instituţii de specialitate pentru realizarea unor schimburi de informaţii şi de specialişti, in vederea diversificarii şi aprofundarii modalitaţilor de diseminare a educaţiei olimpice.

Art. 3.7. Academia selecţioneaza, desemneaza, pregateşte şi trimite reprezentanţii sai, prin intermediul C.O.S.R., la manifestarile desfaşurate sub egida A.I.O.

Art. 3.8. Academia colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate sau descentralizate, dupa caz.

CAPITOLUL 4 – MEMBRI

Art. 4.1. Membrii Academiei Olimpice Romane sunt persoane fizice care adera la prezentul statut şi inteleg sa respecte prevederile acestuia.

Art. 4.2. Poate fi membru al A.O.R. orice persoana fizica cu cetaţenie romana (indiferent de rasa, origine etnica, religie, sex, opinie, apartenenţa politica sau alte criterii) care doreşte sa sprijine Mişcarea Olimpica şi sa contribuie activ la promovarea olimpismului in medii cat mai largi.

Art. 4.3. Membrii Academiei işi desfaşoara activitatea in regim de voluntariat – participarea la activitaţi de interes public desfaşurate in folosul altor persoane sau al societaţii, organizate de catre persoane juridice de drept public sau de drept privat, fara remuneraţie, individual sau in grup – in baza unui contract.

4.3.1. Contractul de voluntariat reprezinta convenţia incheiata intre un voluntar şi organizaţia-gazda, in temeiul careia prima parte se obliga sa presteze o activitate de interes public, fara a fi remunerata, iar cea de-a doua se obliga sa ofere o activitate adecvata solicitarii sau pregatirii voluntarului.


CAPITOLUL 5 – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR

Art. 5.1. Membrii A.O.R. trebuie sa-şi exercite drepturile şi obligaţiile prevazute in prezentul statut cu buna credinţa şi in interesul C.O.S.R., avand o conduita adecvata obiectivelor generale ale voluntariatului

Art. 5.2. Drepturile si obligatiile (responsabilitatile) voluntarului:
 1. participa la cursurile de instruire pentru agentii voluntari propuse, iniţiate şi organizate de A.O.R. ca Organizatie-gazda;
 2. participa activ la elaborarea si derularea programelor filialei A.O.R.;
 3. beneficiaza de certificatul de voluntar eliberat de Organizatia-gazda, de titluri onorifice sau premii, in conditiile legii;
 4. poate solicita carti de vizita, pe care le utilizeaza exclusiv in domeniul de activitate aferent filialei A.O.R. in care isi desfasoara activitatea;
 5. i se asigura decontarea, pe baza de documente justificative si conform legislatiei in materie, a cheltuielilor aferente participarii la actiunile aprobate de C.O.S.R., respectiv A.O.R. ca Organizatie-gazda;
 6. pastreaza confidentialitatea informatiilor la care are acces in cadrul activitatii de voluntariat;
 7. nu aduce prejudicii imaginii C.O.S.R., A.O.R. sau idealurilor olimpice prin atitudine, activitate sau declaratii publice;
 8. sesizeaza A.O.R., in cel mai scurt timp posibil, asupra oricaror aspecte negative cu privire la olimpism si Miscarea Olimpica, observate in zona sa de activitate;
 9. ocroteşte bunurile pe care le foloseste in cadrul activitatii de voluntariat;
 10. respecta si aplica obiectivele din statutul A.O.R.;
 11. organizeaza si conduce in teritoriu, in colaborare cu reprezentantii C.O.S.R. si ai altor structuri implicate, actiunile dedicate “Lunii Olimpice” (crosul “Ziua Olimpica”, expozitie-concurs de arte plastice cu tematica olimpica, concurs de literatura şi jurnalism sportiv cu tematica olimpica, sesiuni de comunicari stiintifice, mese rotunde pe teme sportive si olimpice, etc.);
 12. organizeaza manifestari cultural-artistice care sa puna in valoare simbolistica olimpica, conform planului de acţiuni aprobat de Consiliul de conducere al A.O.R;
 13. popularizeaza manifestarile sportiv-cultural-artistice in presa locala;
 14. reprezinta A.O.R. in teritoriu in relatiile cu Inspectoratul Scolar Judetean, cu Directia Judeteana pentru Sport, cu alte organisme pe plan local;
 15. tine permanent legatura cu secretariatul A.O.R., informandu-l despre orice modificare survenita in organizarea filialei (schimbari de membri, inlocuiri sau demisii ale acestora, etc.);
 16. intocmeste raportul de activitate al filialei pe anul curent si planul de actiuni al filialei pentru anul urmator. Acestea vor fi intocmite si depuse la secretariatul A.O.R. pana la inceputul lunii decembrie a anului in curs;
 17. participa la sedintele de analiza semestriala si/sau anuala a activitatii organizate la nivel central de A.O.R.;
 18. propune anual persoane, care se dedica promovarii olimpismului pe plan local, sa participe, in baza aprobarii A.O.R. si C.O.S.R., la Sesiunile Academiei Internationale Olimpice de la Olympia, Grecia;
 19. face propuneri de persoane indreptatite sa primeasca anual trofeul “Premiul pentru promovarea olimpismului” ale C.O.S.R. si A.O.R.;
 20. preia de la C.O.S.R. materiale documentare si promotionale si le distribuie si/sau utilizeaza conform destinatiei lor.


CAPITOLUL 6 – ORGANE DE CONDUCERE

Art. 6.1. Activitatea Academiei este asigurata de un Consiliu de conducere, format din 11 membri: director, secretar, opt membri (dintre care patru sunt responsabili ai comisiilor şi anume: organizatorica, educaţie şi cultura olimpica, cercetarea şi documentarea fenomenului olimpic, formarea şi perfecţionarea specialiştilor in domeniul Mişcarii Olimpice) şi directorul Academiei Olimpice de Excelenţa (structura aprobata in şedinţa Comitetului Executiv al C.O.S.R. din 31 martie 2011).

Art. 6.2. Cu excepţia directorului, Consiliul de conducere al A.O.R. este propus de catre Comisia de educaţie şi cultura olimpica şi aprobat de Comitetul Executiv al C.O.S.R.
6.2.1. Consiliul de conducere este aprobat pe o perioada de patru ani (un ciclu olimpic). 6.2.1. Consiliul de conducere al Academiei se intruneşte trimestrial sau ori de cate ori este necesar, la solicitarea a 2/3 din membrii sai. Şedinţa sa este statutara in prezenţa a 2/3 din numarul membrilor cu drept de vot. Hotararile se iau cu majoritatea simpla a voturilor membrilor cu drept de vot prezenţi (cel mai mare numar de voturi din totalul voturilor exprimate). In caz de egalitate, votul directorului este decisiv.

Art. 6.3. Directorul Academiei Olimpice Romane işi desfaşoara activitatea in regim de voluntariat ori in baza unor raporturi juridice de munca sau civile.

Art. 6.4. Directorul - impreuna cu secretarul şi cu responsabilul comisiei de specialitate a C.O.S.R. - poate decide, in caz de urgenţa, rezolvarea unor probleme care ţin de activitatea curenta. In prima şedinţa a Consiliului, membrii vor fi informaţi despre masurile adoptate.


CAPITOLUL 7 – INDRUMAREA, SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL ACADEMIEI OLIMPICE ROMÂNE

Art. 7.1. Activitatea Academiei este supravegheata de Comisia de educaţie şi cultura olimpica a C.O.S.R..

Art. 7.2. In activitatea administrativa şi operativa, A.O.R. este sprijinita de catre Departamentul Educaţie Olimpica, Sport Şcolar şi Universitar din cadrul C.O.S.R., dar şi de activul salariat al acestuia.

Art. 7.3. In acţiunea de indrumare, supraveghere şi control al Academiei Olimpice Romane sunt implicate Consiliul de conducere al acesteia şi Comitetul Executiv al C.O.S.R. prin secretarul general şi personalul desemnat, in limitele competenţelor tehnico-metodice, de contabilitate şi audit intern.


CAPITOLUL 8 – FINANŢAREA ACTIVITĂŢII

Art. 8.1. Finanţarea activitaţii A.O.R. se regaseşte in bugetul anual de venituri şi cheltuieli al C.O.S.R. destinat Departamentului de Educaţie Olimpica, Sport Şcolar şi Universitar (D.E.O.S.Ş.U.).

Art. 8.2. Pot fi atrase ale surse de venituri din resurse alternative, cum ar fi:
 1. Sponsorizari;
 2. Donaţii şi legate;
 3. Veniturile obţinute de la persoane fizice sau juridice din ţara sau strainatate (asociaţii, fundaţii, instituţii, organisme, organizaţii etc) vor intra in contul C.O.S.R. şi vor fi folosiţi strict pentru activitatea A.O.R.;
 4. Contribuţii din partea Comitetului Internaţional Olimpic, a Solidaritaţii Olimpice şi a Comitetelor Olimpice Europene, Asociaţie;
 5. Alte venituri, conform legislaţiei in vigoare.


CAPITOLUL 9 – DISPOZIŢII FINALE

Art. 9.1. A.O.R. poate infiinţa, organiza şi sprijini filialele teritoriale, in condiţiile legii.

Art. 9.2. Membrii voluntari ai A.O.R., cu excepţia celor care se dedica administraţiei, nu vor accepta niciun salariu sau bonificaţie, de nici un fel, drept recompensa materiala pentru exercitarea funcţiei lor.

Art. 9.3. Raspunderea membrilor / voluntarilor in situatia neindeplinirii / indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor, se angajeaza potrivit regulilor stabilite prin legislatia in vigoare precum si in baza reglementarilor interne ale Academiei Olimpice Romane.

Art. 9.4. Statutul A.O.R. se supune aprobarii C.O.S.R. Orice modificare ulterioara a statutului urmeaza a fi comunicata acestuia, impreuna cu o solicitare de aprobare a acesteia.

Art. 9.5. Prezentul statut a fost aprobat de Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Roman, in data de 09 martie 2016 şi este insoţit de Regulamentul de organizare, funcţionare şi punere in aplicare a dispoziţiilor Statutului Academiei Olimpice Romane.