• Academia Olimpica Romana

Concursul national de literatura si jurnalism sportiv "Un condei numit fair-play"

Protectia datelor cu caracter personal (2021)

PREVEDERI SPECIFICE PRIVIND

UTILIZAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PENTRU ORGANIZAREA CONCURSULUI

„UN CONDEI NUMIT FAIR-PLAY”

 

Prin înscrierea la Concurs, ParticipanÈ›ii declară că sunt de acord cu prelucrarea datelor personale necesare înscrierii, cu faptul că au luat la cunoÈ™tință de prevederile Regulamentului privind protecÈ›ia datelor cu caracter personal prezentat pe site-ul: http://www.cosr.ro/politica-confidentialitate È™i condiÈ›iile concursului în derulare postate pe site-ul:  http://www.aor.cosr.ro.

 

Lucrările prezentate în concurs pot constitui baza unor expoziÈ›ii din È›ară È™i străinătate, organizatorul putând să le utilizeze în scop promoÈ›ional cu respectarea drepturilor nepatrimoniale de autor conform legii.

Participantul autorizează în mod expres Organizatorul să folosească È™i să reproducă orice material sau declaraÈ›ie audio-video conÈ›inând imagini de pe timpul desfășurării Concursului È™i în cadrul festivității de premiere. De asemenea, participanÈ›ii sunt de acord ca toate materialele din timpul Concursului precum È™i cele din cadrul festivității de premiere să fie publicate pe reÈ›elele oficiale de socializare ale Organizatorului È™i ale partenerilor precum È™i menÈ›ionarea câÈ™tigătorilor în anuarul Academiei Olimpice Române (A.O.R.) È™i alte asemenea publicaÈ›ii.

 

ParticipanÈ›ii sunt de acord că datele personale de identificare sunt colectate în scopul participării, premierii, prezentării È™i diseminării Concursului.

 

Concursul poate fi înregistrat în scopuri de comunicare publică/informare, în orice modalitate (în special prin fotografii, înregistrări video etc.), în orice mediu existent sau viitor, pentru comunicare internaÈ›ională, în orice scop, inclusiv în scop de publicitate È™i comercial. Prin urmare, fiecare participant acordă în mod explicit Organizatorului, persoanelor împuternicite de către Organizator È™i beneficiarilor (în special parteneri comerciali) permisiunea de a înregistra È™i de a reproduce, pe orice tip de suport, în orice format, respectiv de a reproduce È™i reprezenta, fără nicio remuneraÈ›ie, de nicio natură, numele, vocea, imaginea È™i informaÈ›ii referitoare la activitatea desfășurată în timpul desfășurării Concursului, inclusiv la evenimentul de decernare a premiilor.

 

Fiecare participant acordă Organizatorului È™i partenerilor acestuia, permisiunea, în scopul efectuării de campanii de promovare È™i de marketing în legătură cu activitatea desfășurată în concordanță cu Statutul C.O.S.R. (fără scop comercial), implicit de promovare a susÈ›inătorilor MiÈ™cării Olimpice, nelimitat în timp È™i spaÈ›iu, cu respectarea drepturilor nepatrimoniale de autor. În acest sens, are dreptul: 

  • de a face orice modificări, adăugări sau suprimări pe care le consideră necesare pentru a se utiliza imaginea sa, în condiÈ›iile definite mai jos;
  • de a include sau combina imaginea lui sau a ei cu orice semnături, expresii, sloganuri, legende, mărci, semne distinctive, informaÈ›ii legale, efecte vizuale È™i, în general, în orice utilizare în materialele de comunicare în care acestea sunt utilizate.
 

Pentru minori, acest consimțământ este dat sub condiÈ›ia ca drepturile È™i interesele lor să nu fie lezate de către părinÈ›ii acestora, de către ocrotitorii legali (părinte, tutore etc.) È™i-au exprimat acordul pentru înscrierea în concurs. Participantul garantează că imaginea sa nu face obiectul unui contract de exclusivitate. Organizatorului, beneficiarilor săi È™i persoanelor împuternicite le este interzisă în mod expres folosirea numelui unui participant, a vocii sau imaginii în orice format cu caracter pornografic, rasist sau xenofob È™i, mai mult, în general este interzisă orice utilizare care aduce atingere demnității participantului.

 

ParticipanÈ›ii sunt informaÈ›i È™i acceptă necondiÈ›ionat ca imaginea lor, înregistrată de către reprezentanÈ›ii oficiali ai Organizatorului, poate fi accesibilă pe site-ul C.O.S.R. È™i/sau A.O.R. È™i pe platformele de socializare.

 

Categoriile de date prelucrate:

Academia Olimpică Română (A.O.R.), unitate aflată în subordinea Comitetului Olimpic È™i Sportiv Român (C.O.S.R.), în calitate de Operator, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: numele È™i prenumele, sexul, data naÈ™terii, naÈ›ionalitatea, numărul de telefon mobil, È›ara È™i oraÈ™ul de domiciliu, e-mail, imaginea foto/video, statică sau în miÈ™care.

 

Scopul și modalitatea de prelucrare a datelor

Datele sunt colectate de către A.O.R. în momentul în care văînregistraÈ›i la Concurs prin formularul de înregistrare. Datele personale furnizate de către fiecare participant prin intermediul formularului de înregistrare vor fi păstrate în format electronic/fizic. Furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie în vederea înregistrării participanÈ›ilor la Concurs È™i organizarea corespunzătoare a acestuia.

Rezultatele fiecărui participant vor fi, de asemenea, înregistrate, păstrate, prelucrate È™i publicate în vederea creării clasamentului, creării unei arhive È™i tipăririi personalizate a rezultatelor pe diplome.

 

Refuzul de a furniza datele

Datele solicitate sunt esenÈ›iale pentru organizarea Concursului. Prin urmare, în cazul refuzului persoanei vizate de a furniza aceste date, Operatorul va refuza înregistrarea în concurs. Prin înregistrare, participantul consimte la consemnarea, prelucrarea, utilizarea datelor personale în scopurile descrise la acest paragraf.

 

 

Dezvăluirea datelor personale

A.O.R. nu dezvăluie datele dumneavoastră personale niciunei terÈ›e părÈ›i, cu excepÈ›ia situaÈ›iei când există o obligaÈ›ie legală în acest sens, la cererea autorităților sau când apreciem că este necesar în vederea investigării, prevenirii sau pentru a acÈ›iona împotriva unor situaÈ›ii potenÈ›ial ilegale.

 

Securitatea datelor personale

A.O.R. a implementat măsuri tehnice È™i organizatorice rezonabile pentru a asigura datele dumneavoastră personale împotriva pierderii accidentale, a accesului, folosirii, distrugerii sau dezvăluirilor neautorizate.

Drepturile dumneavoastră

AveÈ›i următoarele drepturi în conformitate cu prezentul Regulament È™i conform Regulamentului General privind ProtecÈ›ia Datelor (GDPR): (i) Dreptul de a fi informat despre modalitatea de prelucrare a datelor; (ii) Dreptul de a accesa datele personale pe care le deÈ›inem despre dumneavoastră; (iii) Dreptul de a rectifica datele pe care le deÈ›inem, în cazul în care acestea sunt incorecte sau incomplete; (iv) Dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a ne solicita È™tergerea datelor personale deÈ›inute; (v) Dreptul de a restricÈ›iona prelucrarea datelor personale; (vi) Dreptul la portabilitatea datelor, adică de a fi transferate către o altă organizaÈ›ie.

 

 

În cazul în care doriÈ›i să reclamaÈ›i modalitatea de gestionare a datelor dumneavoastră, vă rugăm să contactaÈ›i A.O.R. la adresa de e-mail dpo@cosr.ro sau în scris la adresa: BucureÈ™ti, sector 1, Bd. Mărăști nr. 20A. Vom analiza sesizarea dumneavoastră È™i vom colabora pentru rezolvarea problemei. Este posibil să vă solicităm dovezi ale identității.

 

Actualizarea datelor

PuteÈ›i revizui, corecta, actualiza sau È™terge datele personale printr-o solicitare în acest sens, la datele de contact de mai sus.

 

Dacă în continuare consideraÈ›i că datele dumneavoastră nu sunt gestionate corect conform legii, puteÈ›i contacta Autoritatea NaÈ›ională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, unde puteÈ›i depune o plângere.

 

 

5.3. Răspundere

Organizatorul È™i colaboratorii acestuia nu sunt răspunzători pentru incidentele cu privire la înregistrarea, stocarea, păstrarea datelor cu caracter personal efectuate de către Inspectoratele JudeÈ›ene.

Orice reclamație cu privire la modalitatea gestionării datelor cu caracter personal efectuată de către Inspectoratul Școlar Județean excede sfera răspunderii Organizatorilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avizat,

Departament Juridic, Resurse Umane și Relațiile cu Autoritățile

Director

Carmen TROCAN

 

 

Departamentul Educație Olimpică, Sport Școlar și Universitar

Director

Alexandra NICA

 

 

Întocmit,

Departamentul Educație Olimpică, Sport Școlar și Universitar

Expert

Maria BÄ‚LEANU


 Galerie foto

galerie