• Academia Olimpica Romana

Concursul national de literatura si jurnalism sportiv "Un condei numit fair-play"

Descriere (2021)

REGULAMENTUL

CONCURSULUI NAȚIONAL DE LITERATURĂ ȘI JURNALISM SPORTIV

„UN CONDEI NUMIT FAIR-PLAY”

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Concursul naÈ›ional de literatură È™i jurnalism sportiv „Un Condei numit Fair-Play”, denumitîn continuare ”Concursul” este organizat de către Academia Olimpică Română(denumit în continuare Organizatorul sau A.O.R.).

Concursul este promovat È™i sprijinit de către Comitetul InternaÈ›ional Olimpic (C.I.O.), Comitetul Olimpic È™i Sportiv Român (C.O.S.R.) prin Academia OlimpicăRomână (A.O.R.) È™i Ministerul EducaÈ›iei (M.E.).

A.O.R. este o unitate fără personalitate juridică, aflată în subordinea Comitetului Olimpic È™i Sportiv Român (denumit în continuare C.O.S.R.).

A.O.R. este organizată È™i funcÈ›ionează în baza statutului C.O.S.R. È™i celui propriu elaborat în conformitate cu prevederile È™i principiile Chartei Olimpice, precum È™i a dispoziÈ›iilor legislaÈ›iei naÈ›ionale.

ParticipanÈ›ii la Concurs sunt obligaÈ›i să respecte termenii È™i condiÈ›iile din prezentul Regulament Oficial al Concursului (denumit în continuare ”Regulament Oficial”).

Prin participarea la Concurs, toți cei implicați sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

Definitivarea înscrierii prin completarea talonului de înscriere, presupune citirea, luarea la cunoÈ™tință È™i asumarea acestui regulament de către participant.

SECȚIUNEA 2. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Transmiterea lucrărilor către C.O.S.R.: până la data de 22 octombrie 2021

Jurizarea lucrărilor: octombrie - noiembrie

AnunÈ›area câÈ™tigătorilor: noiembrie

 

SECȚIUNEA 3. MECANISMUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

3.1. Participanții Concursului

Concursul se adresează elevilor din È™coli È™i licee, din toate unitățile de învățământ de la nivel naÈ›ional.

 

ParticipanÈ›ii se pot înscrie la Concurs pe următoarele categorii de vârsta:7-10 ani, 11-14 ani È™i 15-18 ani.

Participarea la Concurs se va face prin înscrierea la una din cele trei secÈ›iuni, respectiv: poezie, proză (ficÈ›iune) È™i cronică/reportaj sportiv, cu respectarea categoriilor de vârstă menÈ›ionate mai sus.

Categorie de vârstă

7-10 ani

11-14 ani

15-18 ani

 

Poezie

Poezie

Poezie

Tip secțiune

Proză (ficțiune)

Proză (ficțiune)

Proză (ficțiune)

 

Cronică/reportaj sportiv

Cronică/reportaj sportiv

Cronică/reportaj sportiv

 

3.2. Condiții de participare

În cuprinsul lucrărilor vor fi abordate, sub aspect tematic, spiritul olimpic sau una dintre valorile Olimpismului: excelenÈ›a, prietenia, fair-play-ul, toleranÈ›a, bucuria aflată în efort, echilibrul dintre corp È™i minte.

 

Fiecare participant al Concursului are dreptul să prezinte o singură lucrare la una din cele trei secțiuni menționate la pct. 3.1.

Lucrările care nu abordează aspectul tematic propus vor fi eliminate din Concurs.

Redactarea lucrării se va face în format A4 (21/30 cm) fără a depăși 5 file È™i va fi transmisă fie online, la adresa de e-mail: maria.baleanu@cosr.ro, fie prin poÈ™tă/curier la adresa: Comitetul Olimpic È™i Sportiv Român, Bd. Mărăști nr. 20A, cod 011468, sector 1, BucureÈ™ti.

În mod obligatoriu, lucrările vor fi însoÈ›ite de talonul de participare(ANEXA nr. 1) care va conÈ›ine următoarele date:

 1. numele și prenumele elevului;
 2. titlul lucrării;
 3. secțiunea la care participă;
 4. vârsta;
 5. clasa;
 6. profesorul îndrumător;
 7. unitatea de învățământ;
 8. adresa școlii/liceului;
 9. număr de telefon școală/liceu;
 10. număr de fax școală/liceu;
 11. adresa de e-mail școală/liceu;
 12. număr de telefon profesor îndrumător;
 13. adresa de e-mail profesor îndrumător;
 14. localitatea și județul;
 15. consimțământul participantului/reprezentantului participantului minor în vederea participării la Concurs, precum È™i cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform prezentului Regulament.
 

3.3. Înscriere

Înscrierea participanÈ›ilor are loc prin completarea talonului de înscriere ataÈ™at prezentului Regulament.

 

SECÈšIUNEA 4. ANUNÈšAREA ȘI ÎNMÂNAREA PREMIILOR

Juriul din cadrul etapei naționale este compus din 3 membri.

AnunÈ›area câÈ™tigătorilor se va face online, pe paginile www.cosr.ro È™i www.aor.cosr.ro, iar transmiterea premiilorse va realiza prin curierat.

Totodată, cele mai valoroase lucrări vor fi publicate pe website-urile C.O.S.R. È™i A.O.R., pe paginile de Facebook ale C.O.S.R. È™i A.O.R., în Buletinul Informativ al A.O.R. „Spirit Olimpic”, precum È™i în alte tipărituri specifice cu scop promoÈ›ional È™i de marketing, în legatură cu activitatea desfășurată în concordanță cu Statutul C.O.S.R. (fără scop comercial), implicit de promovare a susÈ›inătorilor MiÈ™cării Olimpice, nelimitat în timp È™i spaÈ›iu, cu respectarea drepturilor nepatrimoniale de autor.

 

SECÈšIUNEA 5. CONDIÈšII ADMINISTRATIVE

5.1. Condiții administrative

Organizarea Concursului revine Organizatorului care se va ocupa de  buna desfășurare a acestuia.

 

5.2.Protecția datelor cu caracter personal

Prin înscrierea la Concurs, participanÈ›ii declară că sunt de acord cu prelucrarea datelor personale necesare înscrierii, cu faptul că au luat cunoÈ™tință de prevederile Regulamentului privind protecÈ›ia datelor cu caracter personal prezentat pe site-ul: http://www.cosr.ro/politica-confidentialitate È™i celespecifice Concursului în derulare postate pe site-ul: http://www.aor.cosr.ro.

 

Lucrările prezentate în Concurs pot constitui baza unor prezentări, tipărituri din È›ară sau străinătate, organizatorul putând să le utilizeze în scop promoÈ›ional cu respectarea drepturilor nepatrimoniale de autor conform legii.

 

5.3. Răspundere

Organizatorul È™i colaboratorii acestuia nu sunt răspunzători pentru incidentele cu privire la înregistrarea, stocarea, păstrarea datelor cu caracter personal efectuate de către Inspectoratele JudeÈ›ene.

Orice reclamație cu privire la modalitatea gestionării datelor cu caracter personal efectuată de către Inspectoratul Școlar Județean excede sfera răspunderii Organizatorilor.

Prezentul Regulament va fi pus la dispoziÈ›ia participanÈ›ilor, atât la înscrierea în Concurs, cât È™i pe site-urile www.cosr.ro È™i  www.aor.cosr.ro.

 

 

 

ANEXA nr. 1 la REGULAMENTUL

CONCURSULUI NAÈšIONAL DE LITERATURÄ‚

ȘI JURNALISM SPORTIV

„UN CONDEI NUMIT FAIR-PLAY”

Ediția 2021

 

 

                                            -TALON DE PARTICIPARE -

(de completat cu majuscule și diacritice)

Nr. crt.

Tip informație

 

1.

Numele și prenumele elevului

 

2.

Titlul lucrării

 

3.

Secțiunea la care participă

 

4.

Vârsta

 

5.

Clasa

 

6.

Profesorul îndrumător

 

7.

Unitatea de învățământ

 

8.

Adresa școlii/liceului

 

9.

Număr de telefon școală/liceu

 

10.

Număr de fax școală/liceu

 

11.

Adresa de e-mail școală/liceu

 

12.

Număr de telefon profesor îndrumător

 

13.

Adresa de e-mail profesor îndrumător

 

14.

Localitatea și județul

 

15.

Consimțământul participantului/ reprezentantului minorului în vederea participării la Concurs, precum È™i cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului È™i Politicii de ConfidenÈ›ialitate postate pe site-ul http://www.cosr.ro/politica-confidentialitate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avizat,

Departament Juridic, Resurse Umane și Relațiile cu Autoritățile

Director

Carmen TROCAN

 

 

Departamentul Educație Olimpică, Sport Școlar și Universitar

Director

Alexandra NICA

 

 

Întocmit,

Departamentul Educație Olimpică, Sport Școlar și Universitar

Expert

Maria BÄ‚LEANUGalerie foto

galerie