• Academia Olimpica Romana

Concursul national de arte plastice "Jocurile olimpice in imaginatia copiilor"

Descriere (2021)

REGULAMENTUL

CONCURSULUI NAÈšIONAL DE ARTE PLASTICE

(PICTURĂ, DESEN ȘI GRAFICĂ)

„JOCURILE OLIMPICE ÎN IMAGINAÈšIA COPIILOR”

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Concursul naÈ›ional de arte plastice „Jocurile Olimpice în imaginaÈ›ia copiilor”, denumitîn continuare „Concursul” este organizat de către Academia Olimpică Română(denumit în continuare „Organizatorul” sau „A.O.R.”).

Concursul este promovat È™i sprijinit de către Comitetul InternaÈ›ional Olimpic (C.I.O.), Comitetul Olimpic È™i Sportiv Român (C.O.S.R.) prin Academia Olimpică Română (A.O.R.) È™i Ministerul Educatiei (M.E.)

A.O.R. este o unitate fără personalitate juridică, aflatăîn subordinea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (denumit în continuare C.O.S.R.).

A.O.R. este organizatăși funcÈ›ioneazăîn baza statutului C.O.S.R. È™i celui propriu elaborat în conformitate cu prevederile si principiile Chartei Olimpice, precum È™i a dispoziÈ›iilor legislaÈ›iei naÈ›ionale.

ParticipanÈ›ii la Concurs sunt obligaÈ›i să respecte termenii È™i condiÈ›iile din prezentul Regulament Oficial al Concursului (denumit în continuare „Regulament Oficial”).

Prin participarea la Concurs, toți cei implicați sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

Definitivarea înscrierii prin completarea talonului de înscriere, presupune citirea, luarea la cunoÈ™tințăși asumarea acestui Regulament de către participant.

 

SECȚIUNEA 2. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Transmiterea lucrărilor către C.O.S.R.: până la data de 1 noiembrie 2021

Jurizarea lucrărilor: noiembrie

AnunÈ›area câÈ™tigătorilor: noiembrie

 

SECTIUNEA 3. MECANISMUL DESFASURARII CONCURSULUI

3.1. Participanții Concursului

Concursul se adresează elevilor din È™coli È™i licee, din toate unitățile de învățământ de la nivel naÈ›ional.

ParticipanÈ›ii se pot înscrie la Concurs pe următoarele categorii de vârstă: 6-10 ani, 11-14 ani È™i 15-18 ani.

 

3.2. Condiții de participare

Lucrările trebuie să abordeze, sub aspect tematic, spiritul olimpic sau una dintre valorile Olimpismului: excelenÈ›a, prietenia, fair-play-ul, toleranÈ›a, bucuria aflatăîn efort, echilibrul dintre corp È™i minte.

 

Fiecare participant are dreptul să prezinte o singura lucrare, în tehnica la alegere, pe suport de hârtie, respectând formatul STAS A3 sau A4.

Lucrările care nu abordează aspectul tematic propus și dimensiunile menționate vor fi eliminate din Concurs.

Lucrările vor fi transmise prin poÈ™tă/curier la adresa: Comitetul Olimpic È™i Sportiv Român – Bulevardul Mărăști nr. 20 A, sector 1, Bucuresti, cod 011468

În mod obligatoriu, lucrările vor fi însoÈ›ite de talonul de participare(ANEXA nr. 1) care va conÈ›ine următoarele date:

 1. numele și prenumele elevului;
 2. titlul lucrării;
 3. vârsta;
 4. clasa;
 5. profesorul îndrumător;
 6. unitatea de învățământ;
 7. adresa școlii/liceului;
 8. număr de telefon școala/liceu;
 9. număr de fax școala/liceu;
 10. adresa de e-mail școala/liceu;
 11. număr de telefon profesor îndrumător;
 12. adresa de e-mail profesor îndrumător;
 13. localitatea și judetul;
 14. consimtământulparticipantului/reprezentantului participantului minor în vederea participării la Concurs, precum È™i cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform prezentului Regulament.

 

3.3. Înscriere

Înscrierea participanÈ›ilor are loc prin completarea talonului de înscriere ataÈ™at prezentului Regulament.

 

 

SECTIUNEA 4. ANUNÈšAREA ȘI ÎNMÂNAREA PREMIILOR

Juriul din cadrul etapei naționale este compus din 6 membri.

AnunÈ›area câÈ™tigătorilor se va face online pe paginile www.cosr.ro È™i www.aor.cosr.ro, iar transmiterea premiilorse va realizara prin curierat.

 

Totodată, cele mai valoroase lucrări vor fi expuse în incinta Muzeului Sportului, pe website-urile C.O.S.R. È™i A.O.R., pe paginile de Facebook ale C.O.S.R. È™i A.O.R., în Buletinul Informativ al A.O.R. „Spirit Olimpic”, precum  È™i în alte tipărituri specifice cu scop promoÈ›ional È™i de marketing în legatură cu activitatea desfășuratăîn concordanță cu Statutul C.O.S.R. (fără scop comercial), implicit de promovare a susÈ›inătorilor MiÈ™cării Olimpice, nelimitat în timp È™i spatiu, cu respectarea drepturilor nepatrimoniale de autor.

 

SECÈšIUNEA 5. CONDIÈšII ADMINISTRATIVE

5.1. Condiții administrative

Organizarea Concursului revine Organizatorului care se va ocupa de buna desfășurare a acestuia.

5.2.Protecția datelor cu caracter personal

Prin înscrierea la Concurs, ParticipanÈ›ii declară că sunt de acord cu prelucrarea datelor personale necesare înscrierii, cu faptul că au luat la cunoÈ™tință de prevederile Regulamentului privind protecÈ›ia datelor cu caracter personal prezentat pe site-ul: http://www.cosr.ro/politica-confidentialitate È™i cele specificeconcursului în derulare postate pe site-ul: https://aor.cosr.ro/.

 

 

Lucrările prezentate în concurs pot constitui baza unor expoziÈ›ii din È›arăși străinatate, organizatorul putând să le utilizeze în scop promoÈ›ional cu respectarea drepturilor nepatrimoniale de autor conform legii.

 

5.3. Răspundere

Organizatorul È™i colaboratorii acestuia nu sunt răspunzători pentru incidentele cu privire la înregistrarea, stocarea, păstrarea datelor cu caracter personal efectuate de către Inspectoratele JudeÈ›ene.

Orice reclamație cu privire la modalitatea gestionării datelor cu caracter personal efectuată de către Inspectoratul Școlar Județean excede sfera răspunderii Organizatorilor.

Prezentul Regulament va fi pus la dispoziÈ›ia participanÈ›ilor, atât la înscrierea în concurs, cât È™i pe site-urile www.cosr.roÈ™i  www.aor.cosr.ro.

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 1 la

REGULAMENTUL CONCURSULUI NAÈšIONAL DE ARTE PLASTICE

„JOCURILE OLIMPICE ÎN IMAGINAÈšIA COPIILOR”

Ediția 2021

 

–TALON DE PARTICIPARE –

(de completat cu majuscule și diacritice)

 

 

Nr. ctr.

Tip informație

 

1

Numele și prenumele elevului

 

2

Titlul lucrării

 

3

Vârsta

 

4

Clasa

 

5

Profesorul îndrumător

 

6

Unitatea de învățământ

 

7

Adresa școlii/liceului

 

8

Număr de telefon școala/liceu

 

9

Număr de fax școala/liceu

 

10

Adresa de e-mail școala/liceu

 

11

Număr de telefon profesor îndrumător

 

12

Adresa de e-mail profesor îndrumător

 

13

Localitatea și județul

 

14

Consimțământul participantului/ reprezentantului minorului în vederea participării la Concurs, precum È™i cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului È™i Politicii de ConfidenÈ›ialitate postate pe site-urile https://www.cosr.ro/politica-confidentialitate

și http://www.aor.cosr.ro

 

 

 

 

 


 Galerie foto